ดร.รชฏ ขำบุญ อาจารย์กฤษฎา ดลปัญญา อาจารย์กิตติชัย อธิกุลรัตน์ ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์

ดร.รชฏ ขำบุญ

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


การศึกษา

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.Eng.Sc. (Manufacturing Engineering Management), University of New South Wales, Australia

การทำงาน

  • 2546 – ปัจจุบัน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 750