อาจารย์เพียรใจ โพธิ์ถาวร อาจารย์อมรัตน์ พ่วงศิริ อาจารย์เข็มเพชร เจริญรัตน์ รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ดร.ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุญฉาย อาจารย์พัฒนี ทองพึง

อาจารย์เพียรใจ โพธิ์ถาวร

หัวหน้าหลักสูตรการเงิน


การศึกษา

  • มธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บธ.ม. ( การเงิน ) จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

  • 2541-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
  • 2537-2540 บริษัทชินวัตรแซทเทลไลท์
  • 2535-2537 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่
  • 2531-2534 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

ประสบการณ์ในการสอน

  • การบัญชีเพื่อการจัดการ
  • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
  • การฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจ

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 211