รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ อาจารย์สมศิริ วัฒนสิน ผศ.ยุวดี ภักดีวิจิตร อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์ อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ อาจารย์วัลภา หัตถกิจพานิชกุล ผศ.ดร.อดิลล่า  พงศ์ยี่หล้า ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ นางพุทธสรณ์  ศิริแก้ว

รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

คณบดี (รักษาการ)


การศึกษา

  • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University, USA
  • Doctor of Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University, USA

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 302