ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

“ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ”

ปณิธาน 

“ สร้างนักธุรกิจ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิ ”

วิสัยทัศน์ 

“ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความพร้อมของบัณฑิตมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีงานทำ ”

พันธกิจ 

“ มุ่งมั่นในการสร้างนักธุรกิจให้เป็นผู้มีคุณภาพและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ”

แนวคิด 

“ คณะบริหารธุรกิจ รอบรู้ทุกสิ่ง ปฏิบัติจริงทุกสถานการณ์ ”

คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

“ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม”