สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิต ในการจัดการโรงงาน การวางแผนการผลิต การตลาด และการขาย มีความรู้ในเทคนิคใหม่ๆ ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

 

แนวทางการศึกษา

          ศึกษาแนวคิดเชิงธุรกิจที่มีเป้าหมาย คือ ความลงตัวระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพ ผลผลิต เวลา และต้นทุน มีการศึกษาให้เกิดความคิดในการสร้างระบบ จัดการระบบ และวิเคราะห์ระบบ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหรือโครงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม และการวิเคราะห์

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคค่ำ

 

 

**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม 2556