สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศการติดต่อเจรจากับคู่ค้าในต่างประเทศ สามารถดำเนินกลยุทธ์การตลาดและสร้างสรรค์ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการศึกษา

          สร้างทักษะในการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายระหว่างประเทศ รู้จักการทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บริษัทนำเข้าหรือส่งออก และธุรกิจประกันภัยสินค้า
 

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคค่ำ

 
 
**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม 2556