โครงสร้างหลักสูตรสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (138 หน่วยกิต)

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (3)

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

 • GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
 • GE 123 ไทยศึกษา (3)
 • GE 131 อารยธรรมโลก (3)
 • GE 134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต

 • BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (3)
 • BA 102  การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ (3)

เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา  ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น  9 หน่วยกิต

 • GE 135 มนุษย์กับสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง (3)
 • GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต  (3)
 • GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง  (3)
 • GE 140 ประชาคมอาเซียน (3)
 • GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
 • LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (3)
 • PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (3)

เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต

 • SC 103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (3)
 • SC 104 สุขภาพเพื่อชีวิต (3)

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

 • LA 010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน (-)
 • LA 101 ภาษาอังกฤษ 1 (3)
 • LA 102 ภาษาอังกฤษ 2 (3)
 • TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)

หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต

 • AC 213 การบัญชีสำหรับธุรกิจ (3)
 • BA 203 การภาษีอากร (3)
 • BA 204 การวิจัยธุรกิจ (3)
 • BA 205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (3)
 • BA 206 การสื่อสารเชิงธุรกิจ (3)
 • EC 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3)
 • FN 201 การเงินธุรกิจ (3)
 • GM 201 องค์การและการจัดการ (3)
 • HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ (3)
 • IT 209 ซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ (3)
 • LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3)
 • LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (3)
 • LW 291 กฏหมายธุรกิจ (3)
 • MK 201 หลักการตลาด (3)
 • ST 211 สถิติธุรกิจ (3)

กลุ่มวิชาเอก 39 หน่วยกิต

 • HR 301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (3)
 • HR 302 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและการคัดเลือก (3)
 • HR 303 พนักงานสัมพันธ์ (3)
 • HR 304 พฤติกรรมองค์การเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 306 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 308 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน (3)
 • HR 309 การจัดการค่าตอบแทนการทำงาน (3)
 • HR 310 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 312 กฏหมายแรงงานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 314 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (3)
 • HR 401 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
 • HR 402 ทักษะสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3)

 

กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

     เลือกเรียนรายวิชา BA 404 สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ  และรายวิชาเอกของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในคณะ

หรือ

     เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาเลือกของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในคณะ

หรือ

     เลือกจากวิชาของคณะอื่น  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาโท

     เลือกจากกลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในคณะ

หรือ

     เลือกจากกลุ่มวิชาโทของคณะอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยความเห็นชอบของคณะ

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

     เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกจบัณฑิตย์  ทีคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

หรือ

     เลือกเรียนวิชา BA 404 สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ 6 หน่วยกิต  ในกรณีที่ไม่ได้เลือกเป็นวิชาเลือก

 

**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม 2556