สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          การพัฒนาบุลคลากรเป็นการพัฒนาองค์กร การเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ โดยให้มีโอกาสได้เห็นได้รู้และได้ประสบการณ์จากสังคมธุรกิจภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

แนวทางการศึกษา

          มุ่งเน้นภารกิจสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การสรรหาว่าจ้างบุคคลที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทำงานในองค์การ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์การ การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรักษาคนดีและคนเก่งขององค์การ สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจ นักบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การต่างๆ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมอิสระ พนักงานในภาครัฐและเอกชน

 
โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคค่ำ

 

**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม 2556