รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง คณะบริหารธุรกิจ ปี 2549

ภาควิชา การเงิน

จุดแข็ง 

 1. บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถหางานทำได้ในระยะเวลารวดเร็ว
 2. สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำภาควิชาต่ำ ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 3. คุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ภาควิชาการเงินค่อนข้างสูง
 4. ให้ความสำคัญของนักศึกษาโครงการสหกิจ โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจและโครงการภาวะผู้ประกอบการ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ โครงการแข่งขันต่างๆ และสันทนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา
 6. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ในการอบรมสัมมนา/การเรียนเพิ่มพูนในวิชาเอกที่ทำการสอน
 7. สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย / ตำรา / E-learning อย่างเต็มที่

จุดอ่อน 

 1. พื้นฐานการศึกษาในด้านการคำนวณค่อนข้างอ่อน
 2. อาจารย์ประจำภาควิชา จะทำการสอนในวิชาเอกเป็นระยะเวลานาน ไม่มีการหมุนเวียนวิชาสอน ทำให้ความรู้ในศาสตร์แคบลงจะรู้เฉพาะวิชาที่สอนเท่านั้น
 3. ขาดห้องปฏิบัติการทางการเงิน
 4. อาจารย์ทำวิจัยและผลิตตำราน้อย
 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่ออาจารย์ในภาควิชา เพื่อใช้ในการสอน

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

 1. ควรจัดให้มีการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น คณิตศาสตร์
 2. จัดให้มีชั่วโมงสอนเสริม (ติว) ในวิชาแกน เช่น การเงินธุรกิจ การบัญชีเพื่อการจัดการ
 3. ควรจัดทำห้องปฏิบัติการทางการเงิน เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ให้เกิดความชำนาญพร้อมที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการได้ทันที เมื่อจบการศึกษาตามเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ทุกท่าน
 5. ส่งอาจารย์ไปอบรม/สัมมนา ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มที่
 6. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice)

 1. ควรมีการแลกเปลี่ยนวิชาที่สอน เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
 2. จัดโครงการติวนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันต่างๆ
 3. นักศึกษาทำกิจกรรมธุรกิจการค้าปลีก เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 4. สนับสนุน กระตุ้น อาจารย์ในภาควิชาในการทำวิจัย
 5. การสนับสนุนอาจารย์เป็นวิทยากรภายนอก
 6. จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ/โครงการตลาดนัดร่มไผ่/โครงการเรียนต่างประเทศ(จีน)
 7. โครงการเสริมสร้างอาชีพให้นักศึกษาในอนาคต เช่น ตลาดหุ้นจำลอง
 8. โครงการให้บริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 9. โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรการประกันภัย

 

ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จุดแข็ง 

 1. อาจารย์ของภาควิชามีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น คือ อ.จันทวรรณ เปรมประภา ทำการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอิเล็กโทรนิคส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
 2. ศิษย์เก่าของภาควิชา คือ ดร.ทนง ทองเต็ม ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้ได้รับรางวัล “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายวิศวภัทร        วงศ์รัตนพิบูลย์ ได้รับทุนความสามารถพิเศษทางวิชาการแปลพระไตรปิฎกภาษาจีน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. หัวหน้าภาควิชา คือ ดร.ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกผลงานวิจัย ในสมาคมวิชาชีพทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ สมาคมการจัดการรายบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านและประเมินผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 4. อาจารย์ของภาควิชาได้ร่วมกับสำนักพิมพ์ซีเอ็ด จัดแปลหนังสือ “A FRAMWORK, for HR” และได้ไว้เป็นตำราในการเรียนทุกปีการศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น

จุดอ่อน 

 1. พัฒนาการเขียนเอกสารคำสอนและตำราในวิชาเอกให้เพิ่มมากขึ้น
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

กระตุ้นเร่งเร้าให้อาจารย์เขียนตำราและทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในภาควิชา

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice)

ภาควิชาใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาทั้งด้านงานวิจัย และงานทางเขียนตำรา

ภาควิชาการตลาด

จุดแข็ง 

 1. มีการปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. คณะบริหารธุรกิจมีชื่อเสียงมานาน
 3. คณาจารย์มีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น งานวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และมีการพัฒนาผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 4. มีเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทเอกชน ภายนอก หลายบริษัท

จุดอ่อน 

 1. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะน้อย
 2. ไม่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
 3. มีนักศึกษาจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง 

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

 1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของภาควิชา / คณะ ให้มากขึ้น เช่น การจัดการแข่งขันต่างๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางคณะ
 2. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้ทันสมัย
 3. สร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่เป็นเครือข่ายโดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับคณะและมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice)
 1. จัดโครงการวิชาการร่วมกันระหว่างคณะกับบริษัทเอกชน ภายนอก หรือสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย บริษัท Family Mart ACC เป็นต้น
 2. จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น เช่น การจัดประกวดแผนธุรกิจ ประกวดโครงงานทางการตลาด เป็นต้น
 3. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ภายนอก เช่น ประกวดแผนการตลาด ประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ

 การนำผลการประเมินคุณภาพ (ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือ สมศ.) มาใช้ในการพัฒนา

 1. พัฒนาอาจารย์ในด้านวิชาการ โดยการส่งเข้าร่วมอบรมในด้านวิชาการต่างๆ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
 2. ทำการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น การฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษา
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางด้านวิชาการ เช่น สนับสนุนให้นักศึกษาสอบเข้าแข่งขันในโครงการ Marketing Trainee ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย การจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดแผนการตลาดกับบริษัท Samsung และการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสมองกลผังตัว ครั้งที่ 1 ของ NECTEC (โครงการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 ภาควิชาการจัดการ

จุดแข็ง 

 1. หลักสูตรของภาควิชาการจัดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกวิชาชีพได้หลากหลาย
 2. วิชาเอกของภาควิชาการจัดการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชาอื่น / คณะอื่นได้มาลงเลือก เพื่อเพิ่มพื้นฐานทางการจัดการสำหรับวิชาชีพของตนในการประกอบอาชีพในอนาคต
 3. หลักสูตรของภาควิชาการจัดการสามารถสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำสูงถึง 84.1%

จุดอ่อน 

 1. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาแรกเข้าค่อนข้างขาดความพร้อม และทักษะเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแก่นของภาควิชาการจัดการ
 2. ในบางวิชามีจำนวนนักศึกษามากเกินไป

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา  

 1. ในแต่ละวิชาอาจารย์ผู้สอนได้แบ่งเวลา เพื่อปูพื้นฐานวิชาการทางการจัดการและการวิเคราะห์กรณีศึกษา ก่อนเริ่มเรียน รวมทั้งเพิ่มการฝึกปฏิบัติในแง่มุมของการวิเคราะห์ใน ชั้นเรียนมากขึ้น
 2. ใช้วิธีการแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน
 3. ทางภาควิชาการจัดการได้ดำเนินการติดตามผลการเรียนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่อนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำอย่างต่อเนื่อง

แนวทางพัฒนา

 1. สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญสำหรับวิชาที่สอนหรือวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาด
 3. สนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการมากระตุ้นและเสริมสร้างนักศึกษาให้เกิดวิสัยทัศน์ในมุมมองเชิงธุรกิจ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสมัครเข้าแข่งขันการวิเคราะห์กรณีศึกษาและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานทางธุรกิจ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice)

 ได้เปิดหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาการจัดการ และภาควิชาอื่นๆ ของคณะบริหารธุรกิจเลือกเป็น Minor

การนำผลการประเมินคุณภาพ (ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือ สมศ.) มาใช้ในการพัฒนา

ได้นำผลการประเมินคุณภาพ (ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือ สมศ.) มาใช้ในการพัฒนางาน ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาการจัดการในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น

ภาควิชาการบริหารสำนักงาน

จุดแข็ง 

 1. บัณฑิตสามารถหางานทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 2. มีงานอาชีพรองรับหลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอยู่ในระดับเหมาะสม ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
 4. ให้ความสำคัญกับโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการทำงาน
จุดอ่อน 
 1. ผลงานทางด้านวิชาการมีจำนวนน้อย
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตร
 3. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นด้านการเรียน
แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา
 1. สนับสนุนให้มีผลงานทางด้านวิชาการ
 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
 3. อาจารย์ควรชี้แนะให้นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิต ตั้งแต่ตัวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจเรียน

ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

จุดแข็ง 

 1. เป็นสาขาที่กำลังเป็นที่นิยม มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. มีการปรับปรุงหลักสูตรการให้เนื้อหามีความทันสมัยอยู่เสมอ
 3. กลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาในสาขาวิชาส่วนใหญ่ค่อนข้างมีศักยภาพ
 4. ลักษณะวิชาสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการได้
จุดอ่อน 
 1. เอกสารคำสอน ผลงานวิจัย ตำราของอาจารย์มีน้อย
 2. อาจารย์ของภาควิชาส่วนใหญ่ทำงานหลายหน้าที่ และสังกัดส่วนงานอื่นด้วย
 3. อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำนวนนักศึกษา และอาจารย์เพิ่มขึ้น 

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

 1. สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาเขียนเอกสารคำสอน และตำราเป็นของภาควิชา
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ของภาควิชาทำงานวิจัย
 3. ให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงานภาคปฏิบัติให้มากขึ้น
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice) ถ้ามี
 1. พัฒนาภาควิชาให้มีความชัดเจนในการกำหนดจุดยืนและภาพลักษณ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ว่าภาควิชาควรไปในทิศทางใดในอนาคต
 2. พัฒนาโลกทัศน์และความคิดของนักศึกษาให้พร้อมในการเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

จุดแข็ง 

 1. มีคณาจารย์ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
 2. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนการสอน

จุดอ่อน 

 1. ตัวหลักสูตรที่มี ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 2. สถานประกอบการภายนอกไม่ทราบว่า เมื่อจบจากภาควิชานี้จะทำงานด้านใด
 3. ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ที่จบไปแล้วกับนักศึกษารุ่นน้องที่ยังคงศึกษาอยู่
 4. ขาดการประสานงานและร่วมมือกับองค์การภายนอก เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มความเป็นไปทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม หรือตลาดความต้องการ

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

 1. จุดสร้างหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเป็นหลักสูตรที่เน้นเจาะตลาดเป้าหมาย
 2. ทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
 3. จัดสร้างเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่–รุ่นน้องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วกับรุ่นน้องที่ยังศึกษาอยู่

แนวทางพัฒนา

 1. ควรมีหน่วยงาน One Stop Service คอยดูแลและให้ความสะดวกกับอาจารย์ในการติดต่อกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายการเงินในการดำเนินเรื่องติดต่อวิทยากรมาบรรยาย หรือพานักศึกษาไปดูงาน เพราะปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ดำเนินงานทุกอย่าง
 2. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่ดูแลทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและสถาบัน / มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อประชุมและจัดกิจกรรมร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ (Know-How) ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม
 3. การร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน / สถานประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ภาควิชา การบริหารสินทรัพย์

จุดแข็ง 

ได้รับความร่วมมือจากสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ทำให้เพิ่มโอกาสกับนักศึกษาที่จะสามารถไปทดลองปฏิบัติงานและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยตรง

จุดอ่อน 

บุคลากรในภาควิชายังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองกับจำนวนนักศึกษาในภาควิชาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา อาจได้รับการตอบสนองที่ล่าช้ากว่าปกติได้

แนวทางแก้จุดอ่อน/ ปัญหา และแนวทางพัฒนา

วิธีแก้จุดอ่อนได้แก่ การรับอาจารย์ประจำภาควิชาเข้ามาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่มีอยู่และสามารถกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation or Best Practice) ถ้ามี

ได้ริเริ่มจัดโครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นนักศึกษา    ชั้นปีที่ 1 และมีแนวทางที่จะจัดส่งทุกปีการศึกษาในช่วง summer เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากธุรกิจจริงมาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีวิชาการที่ได้เล่าเรียนอย่างต่อเนื่องได้ โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปแล้วทั้งสิ้น 16 คน

การนำผลการประเมินคุณภาพ (ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือ สมศ.) มาใช้ในการพัฒนา

ทางภาควิชาได้นำเกณฑ์ประเมินคุณภาพ มาใช้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของทางภาควิชา แต่เนื่องจากเป็นภาควิชาใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีการศึกษา 2549 นี้ จึงทำให้เกณฑ์การประเมินบางตัว ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลนั้นได้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต (นักศึกษารุ่นแรกกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2) อาจต้องใช้เวลาพอสมควร จึงจะสามารถนำผลที่ได้นั้นมาประยุกต์ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่