หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดยุคดิจิทัล

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการตลาดควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการตลาดแก่สังคมโดยมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการทำงาน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การตลาด) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Marketing) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Marketing)

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทั้งในหน่วยงานเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ประกอบการ
  • อาจารย์

อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

256,000 บาท