หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการและผู้ประกอบการดิจิทัล

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล และ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Management) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และกลยุทธ์ขององค์การมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งในหน่วยงานเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

256,000 บาท