กฎและระเบียบของพนักงาน

วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณวิชาชีพ | กฏระเบียบพนักงาน

กฎและระเบียบของพนักงาน | การเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย | การออกจากงาน และการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย | ค่าตอบแทน และสวัสดิการ | ระบบการจ้าง การบรรจุ และการแต่งตั้ง  |วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย

วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย

1. วินัย การรักษาวินัย การดำเนินทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

2. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ถึง มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด

3. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

4. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติผิดวินัย และจรรยาบรรณ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยและกฎหมายอื่นกำหนดไว้

5. โทษทางวินัยมี 5 สถานะ ดังนี้
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
1. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทำผิดวินัยหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้อธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่กรณีการกระทำผิดวินัยที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ดังนี้
(1) พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ
(3) พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง
ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน อธิการบดีจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบื้องต้นว่าการกล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ในระหว่างการสอบสวน จะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินการใด ให้กระทบต่อสิทธิผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักงานหรือการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนและผลแห่งการสั่งพักงานหรือการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกสอบสวนกระทำผิดวินัยให้อธิการบดี ลงโทษตามควรแก่กรณีตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือ ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นจะพ้นจากงานไปแล้ว อธิการบดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นพ้นจากงานเพราะเหตุตายหรือเพราะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ