หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ความเข้าใจในทฤษฎีการทำธุรกิจ สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษานอกจากนี้ยังคงเน้นการปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Bachelor of Business Administration (International Business) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (International Business)

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพทำงานในบริษัท ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก บริษัทขนส่ง บริษัทข้ามชาติ สถาบันการเงินทั้งใน และ ต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต และ การประกอบอาชีพส่วนตัว

อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

256,000บาท