หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการให้บริการแก่สังคม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และมีจริยธรรมในการทำงาน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Human Resource Management) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A.(Human Resource Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ  
  • นักธุรกิจ 
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การต่าง ๆ  
  • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์  
  • นักฝึกอบรมอิสระ  
  • พนักงานในภาครัฐและเอกชน

อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

256,000 บาท