โครงสร้างหลักสูตร

 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
Holistic Development for Quality of Life
3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
อารยธรรมโลก
World Civilizations
3(3-0-6)
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneur
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชาหรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
Man and Society, Economy and Politics
3(3-0-6)
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
Positive Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
Civic Education
3(2-2-6)
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
3(3-0-6)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
Public Mind for Community
3(3-2-6)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
Science and Technology for Quality of Life and Society
3(3-0-6)
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3(3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai
3(3-0-6)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
การบัญชีสำหรับธุรกิจ
Accounting for Business
3 (3-0-6)
การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-6)
การวิจัยธุรกิจ Business Research 3 (3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
3 (3-0-6)
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
Business Communication
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3 (3-0-6)
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3 (3-0-6)
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ
Software Applications for Business
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3 (3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอก 39 หน่วยกิต
บังคับ 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต
การจัดการด้านการเงิน
Financial Management
3 (3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3 (3-0-6)
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Institutions
3 (3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
3 (3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Mangerial Accounting
3 (3-0-6)
การจัดการธุรกิจประกันภัย
Principle of insurane
3 (3-0-6)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
Computer for Financial Management
3 (3-0-6)
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
Principles of Investment and Securities Analysis
3 (3-0-6)
เลือกตามกลุ่ม 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
กลุ่มบริหารการเงิน
การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
3 (3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
3 (3-0-6)
บรรษัทภิบาล
Corporate Governance
3 (3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
Financial Feasibility Study
3 (3-0-6)
สัมมนาทางการเงิน
Seminar Finance
3 (3-0-6)
เลือกตามกลุ่ม 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
กลุ่มบริหารการลงทุน
วาณิชธนกิจ
Investment Banking
3 (3-0-6)
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Management
3 (3-0-6)
อนุพันธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives
3 (3-0-6)
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
3 (3-0-6)
สัมมนาทางการลงทุน
Seminar in Investment
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
กรณีวิชาเลือก
เลือกรายวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
  1. วิชาเอกของสาขาวิชาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือ วิชาเลือกที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ
  2. วิชาที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกได้
กรณีวิชาโท
เลือกรายวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
  2. กลุ่มวิชาโทของคณะอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาโทได้
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
กลุ่มวิชาโทสำหรับสาขาวิชาอื่น 15 หน่วยกิต
นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะที่เลือกวิชาการเงินเป็นวิชาโท ต้องเรียน 15 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
การจัดการด้านการเงิน
Financial Management
3 (3-0-6)
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Institutions
3 (3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ
Financial Risk Management
3 (3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Mangerial Accounting
3 (3-0-6)
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
Principles of Investment and Securities Analysis
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิชาการเงิน
สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ
Business Experience in Cooperation Education
6(600ชั่วโมง)
วาณิชธนกิจ
Investment Banking
3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ
Financial Management
3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
3(3-0-6)
บรรษัทบาล
Corporate Governance
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
Financial Feasibility Study
3(3-0-6)
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Management
3(3-0-6)
อนุพันธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives
3(3-0-6)
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
3(3-0-6)