แผนการศึกษา

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (ทุกกลุ่มการเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
หลักการตลาด
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2 รายวิชา
องค์การและการจัดการ
3
        เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (ไม่มีหน่วยกิต)
กลุ่มการบริหารการเงิน (เฉพาะกลุ่มเรียนต่างประเทศ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาจีน 1
-

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (ทุกกลุ่มการเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต เฉพาะกลุ่มการเรียนต่างประเทศ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การภาษีอากร
3
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3
การเงินธุรกิจ
3
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
การจัดการด้านการเงิน
3
กฎหมายธุรกิจ
3
การจัดการการปฏิบัติการ
3
สถิติธุรกิจ
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
(เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่)
กระบวนการเริ่มต้นการประกอบการ
3
  (เฉพาะกลุ่มเรียนต่างประเทศ)     (เฉพาะกลุ่มเรียนต่างประเทศ)  
ภาษาจีน 2
-
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
      ภาษาจีน 3
-
      การฟังการพูดภาษาจีน
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)
กลุ่มการบริหารการเงิน และ กลุ่มการบริหารการลงทุน
(เฉพาะกลุ่มเรียนต่างประเทศ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
ภาษาจีน 4
-

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (กลุ่มการบริหารการเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (สหกิจศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
การบริหารสินเชื่อ
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
        วิชาเลือกหรือวิชาโท
3

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
การบริหารสินเชื่อ
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3
การออกแบบกระบวนการและการประเมินผลทางธุรกิจ
3
การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
การบริหารการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3
      ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)
กลุ่มการบริหารการเงิน (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FN 312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
3

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (เรียนต่างประเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การอ่านภาษาจีน 1
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
การบริหารสินเชื่อ
3
บรรษัทภิบาล
3
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
สัมมนาทางการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (ไม่มีหน่วยกิต)
กลุ่มการบริหารการเงิน (เรียนต่างประเทศ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  ศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน
-

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (การบริหารการลงทุน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
อนุพันธ์ทางการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (สหกิจศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
วาณิชธนกิจ
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
อนุพันธ์ทางการเงิน
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
การเงินส่วนบุคคล
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
        วิชาเลือกหรือวิชาโท
3

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
วาณิชธนกิจ
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
อนุพันธ์ทางการเงิน
3
การออกแบบกระบวนการและการประเมินผลทางธุรกิจ
3
การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
การบริหารการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3
      ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การเงินส่วนบุคคล
3
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
3

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (เรียนต่างประเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การอ่านภาษาจีน 1
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
วาณิชธนกิจ
3
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
อนุพันธ์ทางการเงิน
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
การเงินส่วนบุคคล
3
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
สัมมนาทางการลงทุน
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาคเรียนฤดูร้อน (ไม่มีหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  ศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน -

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคค่ำ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (กลุ่มการบริหารการเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ
3
การเงินระหว่างประเทศ
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3
การจัดการธุรกิจประกันภัย
3
บรรษัทภิบาล
3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
   
 

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคค่ำ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (การบริหารการลงทุน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิจัยธุรกิจ 3 การเงินระหว่างประเทศ 3
การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3
การจัดการธุรกิจประกันภัย 3 อนุพันธ์ทางการเงิน 3
หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3   วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา 6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 3      

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (กลุ่มการบริหารการเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
การบริหารสินเชื่อ
3
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
สัมมนาทางการเงิน
3
บรรษัทภิบาล
3
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (สหกิจศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ
6
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
     
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
     
บรรษัทภิบาล
3
     
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
สัมมนาทางการเงิน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ
6
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
     
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
     
บรรษัทภิบาล
3
     
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
สัมมนาทางการเงิน
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต กลุ่มการบริหารการเงิน (เรียนต่างประเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 5 วิชา
15
นักศึกษาอาจศึกษาที่ประเทศจีน โดยเลือกเรียนรายวิชาเลือก 5 วิชา 15 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกันและสามารถเทียบโอนได้กับรายวิชาเลือกตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (การบริหารการลงทุน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
วาณิชธนกิจ
3
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
การเงินส่วนบุคคล
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
สัมมนาทางการลงทุน
3
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (สหกิจศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ
6
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
     
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
     
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3
     
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
สัมมนาทางการลงทุน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ
6
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
     
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
     
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3
     
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
สัมมนาทางการลงทุน
3
     

* เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน


แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต การบริหารการลงทุน (เรียนต่างประเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 5 วิชา
15
นักศึกษาอาจศึกษาที่ประเทศจีน โดยเลือกเรียนรายวิชาเลือก 5 วิชา 15 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกันและสามารถเทียบโอนได้กับรายวิชาเลือกตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคค่ำ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (กลุ่มการบริหารการเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
การบริหารสินเชื่อ
3
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3
สัมมนาทางการเงิน
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
     

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคค่ำ
สาขาวิชาการเงิน 138 หน่วยกิต (การบริหารการลงทุน)

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
วาณิชธนกิจ
3
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
การเงินส่วนบุคคล
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3
สัมมนาทางการลงทุน
3
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3
     
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3