ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพ 10210

เบอร์โทร : 02-954-7300 ต่อ 310, 303
เบอร์แฟกซ์ : 02-954-7350
Email: admin_ba@dpu.ac.th

บุคลากร / หน่วยงาน
เบอร์ภายใน
คณบดี
302
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
210
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
209
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
208
ผู้ช่วยคณบดี
223
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
000
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
000
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
336
ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
429
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
572
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน
350
เลขานุการคณะ
219
ภาควิชาการเงิน
211
ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
212
ภาควิชาการตลาด
213
ภาควิชาการจัดการ
214
ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
217
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
218
ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
750
ภาควิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
216
เจ้าหน้าที่ธุรการ
303, 310