ประวัติคณะ

คณะบริหารธุรกิจ นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น "วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" ในปีพุทธศักราช 2512 คณะบริหารธุรกิจเดิมตั้งอยู่ที่วิทยาคาร 1 สามเสน บนถนนพระราม 6 เมื่อครั้งแรกก่อตั้งมีเพียง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน การบริหารงานบุคคล และการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่มีนักศึกษาจำนวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนทั้งสิ้น 8 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารสำนักงาน ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม และภาควิชาการบริหารทรัพย์สิน มีรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนกว่า 100 วิชา ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในคณะทั้งสิ้น 63 ท่าน

จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตว่า “บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ” ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่บ่มเพาะขัดเกลาศิษย์ตามปณิธานที่กำหนด หน้าที่สำคัญของอาจารย์ทุกคนคือจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อให้อาจารย์ได้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ของตัวอาจารย์เอง และสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้

  1. อาจารย์พึงมีคุณธรรมและดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้านส่วนตัวและการงาน2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปลูกฝังคุณธรรม
  2. จริยธรรม สอนสาระที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และใช้วิธีการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ
  3. อาจารย์พึงสอนและดูแลศิษย์ด้วยความยุติธรรม
  4. อาจารย์พึงดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นกัลยาณมิตร
  5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม และรายงานผลการวิจัยอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ
  7. อาจารย์พึงปฏิบัติงานอย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
  8. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
  9. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  10. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น หมู่คณะ มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ