เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินคุณจะทำอย่างไร

คำนำ

        ภาวะฉุกเฉิน  คือ ภาวะที่เป็นอันตราย  หรือเป็นภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด ไว้ล่วงหน้า  และเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น กล่าวคือ

  • ช่วยผู้ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน
  • จำกัดการเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด
  • สามารถค้นหาสาเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยปกป้องชื่อเสียง

         คู่มือปฏิบัติ "เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินควรทำอย่างไร"  เล่มนี้ประกอบไปด้วย  ขั้นตอนปฏิบัติในเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้  แผ่นดินไหว  ในกรณีพบเห็นนักศึกษามีอาการซึมเศร้าทางจิต และอื่นๆ  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้รับทราบถึงแนวทางปฎิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ  ขึ้น

ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

โทร. 486 , 487