การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( http://www.dpu.ac.th/building) เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและให้บริการงานต่างๆ ดังนี้ งานรักษาความสะอาด งานบริการจัดสถานที่  งานรักษาความปลอดภัย   งานดูแลสวนและพันธุ์ไม้   งานระบบสาธารณูปโภค  และงานซ่อมบำรุงรักษา    ทางฝ่ายอาคารสถานที่แลซ่อมบำรุง มีความพร้อมที่จะให้บริการและ สนับสนุนงานดังกล่าว เพื่อสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้
ข้อมูลสำหรับ
  • อาจารย์และบุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานให้บริการของฝ่าย อาทิ บริการขอใช้ยานพาหนะ, บริการขอใช้ห้องทำงานในวันหยุดและช่วงภาคค่ำ, บริการขอใช้พื้นที่โล่งจัดกิจกรรม, บริการขอแม่บ้านในวันหยุดและช่วงภาคค่ำ, บริการขอให้จัดสถานที่, บริการขอบัตรอนุญาตจอดรถ, บริการขอต้นไม้ตกแต่งห้องประชุม และบริการรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
  • นักศึกษาปัจจุบัน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานให้บริการของฝ่าย อาทิ บริการขอใช้ยานพาหนะ, บริการขอใช้พื้นที่โล่งจัดกิจกรรม, บริการขอแม่บ้านในวันหยุดและช่วงภาคค่ำ, บริการขอให้จัดสถานที่, บริการขอบัตรอนุญาตจอดรถ, บริการขอต้นไม้ตกแต่งห้องประชุม และบริการรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
  • บุคคลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานให้บริการของฝ่าย อาทิ บริการขอใช้พื้นที่โล่งจัดกิจกรรม, บริการขอบัตรอนุญาตจอดรถ, และบริการรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
  • ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ และพันธกิจต่างๆของฝ่าย
  • โครงสร้างงานบริหารฝ่ายฯ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของฝ่าย
  • แผนกงานภายใน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนกงานต่างๆ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งโครงสร้างของแต่ละแผนกภายในหน่วยงานของฝ่าย
  • บุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคลากร และประวัติการศึกษาภายในฝ่าย
  • ข่าวสารและสัมมนา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารต่างๆที่แจ้งให้ทราบ
  • การติดต่อ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงาน