แผนผังเว็บไซต์

 
อาจารย์และบุลากร:
  งานให้บริการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
นักศึกษาปัจจุบัน:
  งานให้บริการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
บุคคลทั่วไป:
  งานให้บริการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
   
 
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ :
 

- ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างงานบริหารฝ่ายฯ :
 

- โครงสร้างงานบริหารฝ่ายฯ

แผนกงานภายใน:
 

- แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่
แผนกบำรุงรักษาสวน
- แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้
- แผนกรักษาความปลอดภัย
- แผนกพัฒนาอาคารสถานที่
- แผนกศูนย์อาหารและร้านน้ำ มธบ.

-แผนกบริหารหอพัก

-แผนกวางแผนทางวิศวกรรม

-แผนกช่างงานระบบ

-แผนกช่างโยธาและสุขาภิบาล

บุคลากร:
  - รายชื่อบุคลากร 
ข่าวสารและสัมมนา :
  - ข่าวสารต่างๆ
การติดต่อ:
  - อาคารสำนักอธิการบดี 1 ชั้น1