บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

คณะผู้บริหาร
 
เลขานุการ/ธุรการ
แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่
แผนกบำรุงรักษาสวน
แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้
แผนกรักษาความปลอดภัย

 

แผนกวางแผนทางวิศวกรรม

แผนกช่างงานระบบ

แผนกช่างงานโยธาและสุขาภิบาล