ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

  • ปรัชญา

" ความมุ่งมั่น นำมาซึ่งความสำเร็จ "

  • วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขียวร่มรื่น  มีไ้ม้ดอก  ไม้กระถางประดับอาคารที่สวยงาม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พร้อมทั้งบำรุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสมอ    ให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย

  • คำขวัญ

" มุ่งมั่นเพื่องาน   บริการเพื่อทุกคน "

  • พันธกิจ

1. รักษาความสะอาดอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุมและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สะอาดตลอดเวลา

2. รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย  ให้ทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

3. บำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ให้เขียว  ร่มรื่น  พร้อมจัดปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับให้สวยงาม

4. บำรุงรักษาไม้กระถางตามอาคารสถานที่ และขยายพันธุ์ไม้  ทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  ใช้ภายในมหาวิทยาลัย

5. ตรวจสอบและควบคุมการบำรุงรักษาตัวอาคาร  งานระบบ  งานโยธาและสุขาภิบาล ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน (อาจจะรวมถึงดูแลการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ)

6. ซ่อมแซม  วัสดุ  อุปกรณ์ประกอบของงานระบบต่างๆ  ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  พร้อมใช้งานตลอดเวลา

7. ซ่อมแซมถนน  และอุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคารของงานโยธาและสุขาภิบาล  ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา