ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง  เป็นหน่วยงานสายบริหารซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสนับสนุน และให้บริการงานต่างๆ ดังนี้ งานรักษาความสะอาด และจัดสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยงานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ งานบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค งานซ่อมแซมโดยช่างระบบ งานซ่อมแซมโดยช่างโยธาฯ ให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย

ทางฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง มีความพร้อมที่จะให้บริการและ สนับสนุนงานดังกล่าว เพื่อสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย

 

นายทนงศักดิ์ ภูมิอาจ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

  • ไม่พบข่าว