SE-ED Bookstore


           นักศึกษาสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย หรือแม้กระทั้งหนังสืออ่านเล่นได้ที่ SE-ED Bookstore ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้บริการที่อาคาร 10 ชั้น 1 ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.