สภามหาวิทยาลัย / กรรมการอำนวยการ / ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.อรัญ ธรรมโน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ศ.บ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.A. (Econ.), University of Michigan
  • Ph.D., University of Oregon, U.S.A.
  • พบ.ด. กิตติมศักดิ์ (พัฒนาเศรษฐกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล

 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิการบดีกิตติคุณ
  • B.Sc. Hons., Liverpool University, U.K.
  • M.Sc., Liverpool University, U.K.
  • M.A., Columbia University, Australia.
  • Ph.D., University of Western Australia.
  • ราชบัณฑิต ราชสมาคมสถิติแห่งกรุงลอนดอน
  • พบ.ด. กิตติมศักดิ์ (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • B.A. (Geography & History), University of Cambridge, U.K.
  • M.A., University of Cambridge, U.K.
  • Diploma in Education, University of St. Andrew, U.K.
  • M.A. (Geography), University of Hawaii, U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.Sc. (Mathematics) University of Auckland, N.Z.
  • M.Sc. Hons. (Mathematics) University of Auckland, N.Z.
  • M.S. (Computer Science) University of Wisconsin
  • Ph.D. (Computer Science) University of Wisconsin

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5

อ.เฉิดโฉม จันทราทิพย์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สส.บ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S.in Ed. (Secondary Education), Indiana University, U.S.A.

อ.สมศรี ลัทธพิพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.S. (Education), Indiana University, U.S.A.
  • M.S. (Education), Inadiana University, U.S.A.

คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญา ด้านการบริหารการโรงแรม ROCHESTER OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นศ.บ.เกียรตินิยม (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.(Communication). University of Hawaii, USA
  • ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บธ.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พณ.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสีมา สีมานันท์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Political Science), Utah State University , U.S.A.
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program จากสถาบัน Thailand Institute of Directors (IOD)

ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. in Ed. University of Colorado , U.S.A.
  • Ed.D. University of Colorado, U.S.A.

รศ.เมตตา วิวัฒนากูล

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกวิชา ภาษาอังกฤษ)
  • University of Arizona, USA (Speech Communication and Personnel Management)
  • University of Kansas, USA (Communication Studies)

รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

 • กรรมการสภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University, USA
  • Doctor of Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University, USA

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

 • เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี บช.บ(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก Ph.D. Management Science, Lancaster University,U.K.
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการอำนวยการ

ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล

 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิการบดีกิตติคุณ
  • B.Sc. Hons., Liverpool University, U.K.
  • M.Sc., Liverpool University, U.K.
  • M.A., Columbia University, Australia.
  • Ph.D., University of Western Australia.
  • ราชบัณฑิต ราชสมาคมสถิติแห่งกรุงลอนดอน
  • พบ.ด. กิตติมศักดิ์ (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ.สมศรี ลัทธพิพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.S. (Education), Indiana University, U.S.A.
  • M.S. (Education), Inadiana University, U.S.A.

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

 • กรรมการอำนวยการ
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S.E.E (Electrical Engineering) University of Texas, Austin, U.S.A.
  • Ph.D. (applied Physics) Steven Instiltnle of Techology, U.S.A.

อ.เฉิดโฉม จันทราทิพย์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สส.บ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S.in Ed. (Secondary Education), Indiana University, U.S.A.

อ. อธิภัทร เกตุทัต

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Master of Science (Biotechnology)
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Bachelor of Science Double majors in Biochemistry and molecular biology & Biotechnology

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales

รศ. ดร. อลิสา วานิชดี

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
  • General Certificate of Education U.K.
  • นิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.พิศศรี กมลเวชช

 • ที่ปรึกษาอธิการบดี
  • อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. เกียรตินิยม (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย