คณาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ผศ.ดร.วรพล  พงษ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการหลักสูตร

Ph.D.

Computer Science

University of Queensland, Australia.

M.Eng

Computer  Vision

Queenlsnd University of Technology, Australia

BS.EE

Electrical Engineering

Portland State University, U.S.A.

ดร. รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.

วิศวกรรมคอมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. ธนภัทร ฆังคะจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์