แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

วศ.ม. (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

M. Eng in Big Data Engineering

         


          หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพด้านวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่มีความรู้และคุณภาพ สามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างแท้จริง วิศวกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเทคโนโลยี และวิธีการที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ โดยศึกษาหัวข้อ เช่น การทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจำลองทางสถิติ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาที่ต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเงิน , การตลาด , การดำเนินงานทางธุรกิจ ที่สร้างและใช้ข้อมูลจำนวนมาก จุดเน้นของการศึกษา คือ นำเทคโนโลยี และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่

 

 • ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร enlightened

  • ระบบการศึกษา > หลักสูตร 2 ปี >>
   • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคศึกษาปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้น และ ภาคปลาย มีเวลาเรียน ภาคละ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีเวลาเรียน 8 สัปดาห์
  • โครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต > 36 หน่วยกิต
  • ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 174,000 บาท / เทอมละ 29,000 บาท / 6 ภาคการศึกษา
 • แผนการศึกษา enlightened

แผน ก (แบบทำวิทยานิพนธ์)

แผน ข (แบบทำสารนิพนธ์)

วิชาปรับพื้นฐาน (เรียนเฉพาะผู้ไม่จบตรงสาขา)   

ไม่มี นก.

วิชาปรับพื้นฐาน (เรียนเฉพาะผู้ไม่จบตรงสาขา)   

ไม่มี นก.

วิชาวิธีและการวิเคราะห์วิจัย          

ไม่มี นก.

วิชาวิธีและการวิเคราะห์วิจัย          

ไม่มี นก.

วิชาบังคับ

18 นก.

วิชาบังคับ

18 นก.

วิชาเลือก           

6 นก.

วิชาเลือก           

12 นก.

วิทยานิพนธ์        

12 นก.

สารนิพนธ์

6 นก.

 • เวลาเรียน > วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
  • อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา
  • อาจารย์ ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
 • คุณสมบัติผู้สมัครenlightened

  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดย
  • มีคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อื่นๆ ด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์ สถิติ คณิศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หรือ มีคุณวุฒิอื่นๆ ที่มิได้ระบุในข้อแรก แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ มีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาenlightened

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ อาชีพที่นักศึกษาสามารถทำงานได้จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น

 • วิศวกรรมข้อมูลในองค์กรเภสัชกรรม/อาหาร
 • วิศวกรรมข้อมูลในเครือข่ายสาธารณสุข
 • วิศวกรรมบริหารข้อมูลเพื่อการตลาด
 • วิศวกรรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 • วิศวกรรมข้อมูลในองค์กรสื่อสารต่างๆ เช่น ทรู กสทช
 • วิศวกรรมการเงิน
 • วิศวกรรมการผลิต