โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (แบบทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก.2 ประกอบด้วย

วิชาปรับพื้นฐาน
(เรียนเฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขาและไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
-
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต

 แผน ข (แบบทำงานค้นคว้าอิสระ) ประกอบด้วย

วิชาปรับพื้นฐาน
(เรียนเฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขาและไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
-
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต