การติดต่อ

mail หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

อาคาร 9  ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โทร. 0-2954-7300 ต่อ 681 / 02-9547615
(ช่วงเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)


ผู้อำนวยการหลักสูตร (Director)yes
ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
โทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 681
E-mail :
eakasit.pac@dpu.ac.th

เลขานุการประจำสาขาวิชาblush
นางสาวกุลธิดา รอดบุญ
โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 681 / 099-3211915
E-mail :
kultida.rod@dpu.ac.th