ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

DPU Business Incubator Center or "DPUBIC" has been implemented to foster linkages between university and industry as well as equip students and people with entrepreneurial skills. It has a key clusters targeted in the country's development plan to ensure that the project will make a significant contribution to the country's economic competitiveness. The project started in 2013 with an aim to set up the units in universities that have proofed to have high potentials which could be further developed to become start-up companies with joint ventures from the private sectors.

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหน่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป)ให้มีทักษะทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสำคัญเป็นไปตามแผนของการพัฒนาประเทศ สู่การแข่งขันทางธุรกิจ  หน่วยงานจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2013 ในมหาวิทยาลัย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่สูงสุด ช่วยก่อตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับเครือข่ายทางธุรกิจในภาคเอกชน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ ทางด้านการจัดตั้งธุรกิจ การตลาด การลงทุน การเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน