คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)


หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (ภาคพิเศษ)
คณะ
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง
Summer
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2561
หมายเหตุ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 33,500   268,000 32,250 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,750   278,000 33,500 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,200 10,000 148,800 31,700 -
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,500 10,000 150,000 - -
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม (เรียนวันพุธ)(เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 40,000 - 285,000 50,000  
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000   เรียนแบบ Block course
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  


สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี