คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

 
 

หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) และเทียบโอน ปวส.


วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.
หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (ภาคพิเศษ)
คณะ
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง
Summer
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2562
หมายเหตุ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 279,500 39,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 151,500 42,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 151,500 37,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม (เรียนวันพุธ)(เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 40,000 - 285,000 40,000  
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700 43,000  
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 43,000  
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800 43,000  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 40,000  
ภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 35,000  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 32,000  
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 37,500  
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - - 37,500  
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000 30,000 เรียนแบบ Block course
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400 37,750  
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500 37,750  


สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี