คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 22 ธ.ค 60


 

คณะศิลปศาสตร์
แบบมีเงื่อนไขคือต้องมีประสบการณ์ทางภาษาจีน อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. เคยเรียนภาษาจีนในโรงเรียนมาก่อนแล้วอย่างน้อย 1 วิชา
2. สื่อสารด้วยภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลัก
3. เคยผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนมาแล้ว


 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต