คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี

 
 

 


 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo