คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี

สิทธิพิเศษสำหรับเด็ก 60


 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต