คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี


 


 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต