คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต