คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี


 

คณะและสาขา (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)


College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

CHINA-ASEAN International College (CAIC)