หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5 วิทยาลัยใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of innovative Business and Accountancy : CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
(College of Aviation Development and Training : CADT)

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
(College of Creative Design and Entertainment Technology)

6 คณะที่โดดเด่น

ข้อมูลการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยคลิกที่ สมัครเรียนออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

คุณสมบัติทั่วไป


 1. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 2. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 5. มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

คุณสมบัติด้านการศึกษา


 1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)

รับสมัครนักศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยคลิกที่ สมัครเรียนออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด และ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น
โทร 0-2954- 7300-29 ต่อ 111, 810, 800, 802, 803 และที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้เกิดความอบอุ่น มั่นใจ
ปรับตัวเกิดความพร้อมที่จะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)

วันปฐมนิเทศ รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

วันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร) และให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ทุนเรียนดี

- ทุนเรียนดีไสว- สนั่น - ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
- ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ทุนสนับสนุนการศึกษา

- ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
- ทุนตัวแทนจังหวัด
- ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ทุนความสามารถพิเศษ

- ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
- ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
- ทุนนักกีฬาดีเด่น
- ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ

ทุนเสริมโอกาส

-ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
- ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน

ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร ตามรายละเอียดของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • จำนวนเงินทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ กำหนด
 • จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร
 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)
 3. วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
 4. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 5. คณะศิลปศาสตร์
 6. คณะนิเทศศาสตร์ (เฉพาะสาขา)
  • สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
  • การสื่อการการตลาดดิจิทัล
  • การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 9. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุนประเภทเสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ

วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร
 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) 
 3. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)   
 4. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์   
 5. คณะนิเทศศาสตร์     
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 8. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
ทุนเรียนดี (เข้าใหม่)      
เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 24 มี.ค. - 11 พ.ค. 62 12 พ.ค. - 20 ก.ค. 62
สอบข้อเขียน(เช้า)/สอบสัมภาษณ์(บ่าย) 26 มี.ค. 62 14 พ.ค. 62 23 ก.ค. 62
คณะกรรมการส่งผลพิจารณา 28 มี.ค. 62 16 พ.ค. 62 25 ก.ค. 62
ประกาศผลผ่านเว็บ 29 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62
รายงานตัวผู้ได้รับทุน 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 17 - 22 พ.ค. 62 26 - 31 ก.ค. 62
กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่      
เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 24 มี.ค. - 11 พ.ค. 62 12 พ.ค. - 20 ก.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 26 มี.ค. 62 14 พ.ค. 62 23 ก.ค. 62
คณะกรรมการส่งผลพิจารณา 28 มี.ค. 62 16 พ.ค. 62 25 ก.ค. 62
ประกาศผลผ่านเว็บ 29 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62
รายงานตัวผู้ได้รับทุน 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 17 - 22 พ.ค. 62 26 - 31 ก.ค. 62
กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ      
เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 24 มี.ค. - 11 พ.ค. 62 12 พ.ค. - 20 ก.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 26 มี.ค. 62 14 พ.ค. 62 23 ก.ค. 62
คณะกรรมการส่งผลพิจารณา 28 มี.ค. 62 16 พ.ค. 62 25 ก.ค. 62
ประกาศผลผ่านเว็บ 29 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62
รายงานตัวผู้ได้รับทุน 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 17 - 22 พ.ค. 62 26 - 31 ก.ค. 62
กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

ประเภททุน เปิดรับสมัคร สอบสัมภาษณ์
ทุนเชียร์ลีดเดอร์ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 2 มิ.ย. 62
ทุนดนตรี 1 มี.ค. - 28 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62
ทุนศิลปวัฒนธรรม (เข้าใหม่) 1 มี.ค. - 28 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62
ทุน E-Sport 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 3 มิ.ย. 62
ทุน Startup 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 4 มิ.ย. 62
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
3
ฟุตซอล ชาย
10 มี.ค.61
 
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
8
คาราเต้ - โด
10 มี.ค.61
9.00 น.
  นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
10 มี.ค.61
9.00 น.
  อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
10
หมากกระดาน
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
11
ว่ายน้ำ
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ)
คณะ
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง
Summer
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2561
หมายเหตุ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 258,000 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 285,000 40,625 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 268,000 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 278,000 39,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 140,000 40,000 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 148,800 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 150,000 42,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Business Analytics เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration (International Program)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) - - - - - 398,000 54,750 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - - - - - 428,000 58,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคปกติ) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 52,000  
- บูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคพิเศษ) เหมาจ่าย - - 40,000 - 285,000 50,000  
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เหมาจ่าย - - 52,500 15,000 420,000 52,500 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การแพทย์แผนไทย เหมาจ่าย - - 60,000 15,000 480,000 -  
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700 43,000  
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 43,000  
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800 43,000  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 40,000  
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
- ธุรกิจการบิน - Th 1,500 6,250 3,125 - - 278,000 39,900  
- การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) 2,000 6,250 3,125 - - 344,000 41,400  
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000  
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - - 35,000  
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1,400 7,200 3,600 - - 256,000 36,550  
- นิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000   เรียนแบบ Block course
คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 280,000 41,650  
- ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1,500 8,000 4,000     263,200 32,250  
- ภาษาจีนธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 271,000 36,750  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500  
คณะนิเทศศาสตร์
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 37,250 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 36,750  
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 264,600 37,950  
- การสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 272,000 36,750  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  
- รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิก เหมาจ่าย - - 37,900 10,000 333,200 37,900 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การออกแบบตกแต่งภายใน เหมาจ่าย - - 38,500 10,000 338,000 37,900 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เหมาจ่าย - - 37,000 10,000 326,000 38,500 ปรับค่าเล่าเรียน 61
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400 39,150  
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500 39,150  
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- การจัดการการท่องเที่ยว             42,500  
- ธุรกิจระหว่างประเทศ             42,500  
- การเงินและการบัญชี             42,500  
- ศิลปะและการออกแบบ             42,500  
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์             42,500  
- การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน             42,500  
วิทยาลัย Art and Technology (ANT)
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT) เหมาจ่าย     35,000 5,000 300,000 -  
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาจ่าย     35,000 5,000 300,000 -  

รายชื่อหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับหน่อยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม บริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่การจัดระเบียบหอพัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขต่างๆ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.หอพัก ตลอดจนการสอดส่องดูแลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษา รวมถึงความไว้วางใจของผู้ปกครอง

ฝั่งจังหวัดนนทบุรี ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 และ 8/1


หอพักภนิดา อพาร์ทเม้นท์

โทร. 081-8131116

หอพักทิพย์นรา 2

โทร. 081-6968061

หอพักปิยะวัฒน์

โทร. 081-2349687, 02-9525780

หอพักวลีญา

โทร. 089-4440305

หอพักพีรพันธ์

โทร. 084-3210545

หอพัก อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ 4

โทร. 092-267-7358, 086-3441162

หอพัก บ้านหนึ่ง

โทร. 086-4181878, 090-8809840

หอพัก วา-ลีเพลส

โทร. 081-8147851, 098-3821816

หอพักอัญชลี

โทร. 093-8257655

หอพักเพอร์เฟค อพาร์ทเม้นท์

โทร. 081-8131116, 085-9327757

หอพักสตรีสุวรรณา

โทร. 089-1774398

หอพักบ้านกีรติ

โทร. 086-5763595, 091-4042653

หอพักกันยารัตน์

โทร. 086-5516435, 089-1524938

หอพัก อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ 1

โทร. 092-267-7358, 086-3441162

หอพักอาคารนุชจรี

โทร. 084-0068314

หอพักเดือนดวง อพาร์ทเม้นท์

โทร. 085-8315678

หอพัก เอส เอส วี อพาร์ทเม้นท์

โทร. 081-7363437, 085-0599117

หอพักพีแมนชั่น

โทร. 095-7053475

หอพักทวีพร

โทร. 089-8811341

หอพักลิตา

โทร. 087-7176061

หอพักเพชรรัตน์ 1

โทร. 084-1244906

หอพัก เอ็ม เอ อพาร์ทเม้นท์

โทร. 086-5516435

หอพัก อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ 2

โทร. 092-267-7358, 086-3441162

หอพัก เอ แอนด์ เอ็น เพลส

โทร. 062-5140114

หอพักบ้านนราริญ

โทร. 089-9878233

หอพักประภาชนันท์

โทร. 081-9018256, 089-1442075

หอพักทิพย์นรา 1

โทร. 081-6968061

หอพักบ้านคุณยาย

โทร. 089-4252007

หอพักเพชรรัตน์ 2

โทร. 084-1244906

หอพักพุทธรักษา

โทร. 084-4709345

หอพัก อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ 3

โทร. 092-267-7358, 086-3441162

หอพัก ที เอ็ม

โทร. 089-8911997

หอพักบ้านปิ่นแก้ว

โทร. 083-6001606, 083-8464380

หอพัก G&G

โทร. 086-3960848, 086-3352828

ฝั่งจังหวัดนนทบุรี ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 7


หอพักรุ้งเพชร เรสซิเดนซ์

โทร. 081-4454550, 02-9536705-8

หอพัก THE EMERALD

โทร. 086-3352828

หอพัก THE PRIVY PLACE

โทร. 095-8609229

หอพัก FOR U MANSION

โทร. 085-3456559

หอพัก THE PALM RESIDENCE

โทร. 082-3975228, 099-0958372

หอพัก NP อพาร์ทเม้นท์

โทร. 089-8964056

ฝั่งจังหวัดนนทบุรี ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 2


หอพักอาคารอยู่สุข

โทร. 084-7203262

หอพัก โอเคดี แมนชั่น

โทร. 081-4262222

ฝั่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร


หอพักหญิง สตรีธรรม 1

โทร. 084-9764761

หอพักร่วมสร้าง อพาร์ทเม้นท์

โทร. 086-7813102, 02-5918011

หอพักหญิง สรินทร์ วิลล์

โทร. 089-1452420

หอพักสตรี นันทิพัฒน์

โทร. 086-1031533

หอพักหญิง สตรีธรรม 2

โทร. 084-9764761

หอพักหญิง ณัฐธิดา เดอะ เฮอริเทจ

โทร. 081-5559946

หอพักสตรี พาสุขสวัสดิ์

โทร. 081-7025546

หอพักสตรี ฐิตวันต์

โทร. 081-6365107

ห.จ.ก.กานต์คอร์ท(หอพักณัชชาเพลส) DPU 8

โทร. 081-3418184

หอพักสตรี เทวะพร

โทร. 081-7318449, 081-4313314

หอพักซิตี้โฮม

โทร. 081-6842599

หอพักลัดดารีเจนท์

โทร. 081-8369272

หอพักสตรี เทวะฉัตรชนก

โทร. 081-9390283, 095-7124835

แผนที่และการเดินทาง

ขสมก.

 • สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

รถตู้

 • สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

รถสองแถว

 • รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3
 • รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์ - วัดบัวขวัญ

รถไฟฟ้า BTS

 • ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย  63,104 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

รถไฟฟ้า MRT

 • ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย