สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

          เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

 

  ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

Read more...

 

   ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

Read More...

 

   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

Read More...

 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

Read More...

 

  บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

Read More...

 

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

Read More...

 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

Read More...

 

  สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

Read More...

 

  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

Read More...