เพลงอาเซียนร่วมใจ                    ฟัง
เพลงอาเซียน เนื้อร้องอังกฤษ    ฟัง
เพลงอาเซียน เนื้อร้องเทย          ฟัง

 

         ก่อนจะมาเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ได้เกิด "สมาคมอาสา" (ASA, Association of South East Asia) ขึ้นก่อน เมื่อกรกฎาคม 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนิเซียกับมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองฟื้นฟูสัมพันธภาำระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคขึ้นอีกครั้ง     

                คำว่า "อาเซียน" มากจากตัวย่อ ASEAN ในชื่อภาษาอังกฤษของ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" คือ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมดังกล่าวถือกำเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพ" (ฺBangkok Declaration) ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ตามด้วย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาเป็นสมาชิกล่าสุด

      ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ มีปาปัวนิวกินี กับติมอร์ตะวันออกที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก

    

 

ในการรวมตัวก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียนนั้น มีการแบ่งเป็นประชาคมต่างๆ อีก 3 ประชาคมซึ่งมักเรียกกันง่ายๆ ว่า เสาหลัก 3 เสา

มีบทบาทสำคัญในการนำพาประชาคมอาเซียนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เสาหลักสามเสาดังกล่าวมีดังนี้

 1. ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - APSC)
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
 3. ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเ๊ซีย (ASEAN Socio-Cutural Community - ASCC)

ตราสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง การร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ดังคำขวัญ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม"
(One Vision, One Identity, One Community)

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

หน่วยงานอาเซียนที่สำคัญ

 • สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASE An Secretariat อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย เป็นศุนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secreatary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 • สำนักเลขาอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศ มีหน้าีที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้น และติดตามผลการดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยคือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

 • 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ก่อตั้งอาเซียน (ASEAN) 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และไทย  ประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bankok Declaration)
 • พ.ศ. 2510 ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเป็นกลาง (ZOPFAN)
 • พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)
 • พ.ศ. 2522 ปีแรกที่มีการมอบางวัลซีไรท์แก่นักเขียนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซ๊ยนที่กรุงเทพมหานคร
 • 8 มกราคม พ.ศ. 2527 บรูไนดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 6
 • พ.ศ. 2535 เขตการค้าเสรี (AFTA) และปฏิญญาอาเซ๊ยนว่าด้วยทะเลจีนใต้
 • พ.ศ. 2537 มีการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • พ.ศ. 2538 28 กรกฎาคม เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 และ 15 ธันวาคม ลงสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พ.ศ. 2540 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลบังคับใช้ และ 23 กรกฎาคม ลาว และพม่าเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนพร้อมกัน
 • พ.ศ. 2542 วันที่ 30 เมษายน กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 10
 • พ.ศ. 2546 ตุลาคม ประชาคมอาเซียนไดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ (ข้อตกลงบาลี 2)
 • พ.ศ. 2549 23 กรกฎาคม ติมอร์ตะวันออกลงนามในความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเ๊ซียน
 • พ.ศ. 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามรับรอง กฏบัตรอาเซียน
 • พ.ศ.2551
                   7 มกราคม ดร. สรุนทรฺ พิศสุวรรณ เป็นเลขาธิการอาเซียน (วาระ 5 ปี)
                   16 ตุลาคม ประเทศไทยได้รับบอมหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันคัดเลือก เพลงประจำอาเซียน
                   20 ตุลาคม ประเทศไทยไดรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน (หมดวาระ ธันวาคม 2552
                   15 พฤศจิกายน ประเทศสมาชอกอาเซียนให้สัตยาบันต่อกฏบัตรอาเซียน
                   20 พฤศจิกายน คณะกรรมการจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซ๊ยน คัดเลือกเพลง The ASEAN Way ซึ่งเป็นผลงานของคนไทย เป็นเพลงประจำอาเซียน
                   15 ธันวาคม กฏบัตรอาเ๊ซียนมีผลลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2552 กุมภาพันธ์ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 (รับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเ๊ซียน)
 • พ.ศ. 2553 เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน มีผลบังคับใช้
 • พ.ศ. 2558 จัดตั้งประชาคมอาเซียน

                             

 

ที่มา: รู้จักประชาคมอาเซียน วิทย์ บัณฑิตกุล: เรียบเรียง

ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องสมุดประชาคมอาเซียน โดย บ้านจอมยุทธ อ่านต่อ
 ข้อมูลโดย ห้องสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้
-
มารู้จักประชาคมอาเซียนกันเถอะ
- สู่เป้าหมายประชาคมอาเซียน
- กฎบัตรอาเซียน