ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ คือการจัดอบรม ผลิตงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้วยการเสวนา ในเรื่องการเข้าใจ

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ค่านิยม การเมือง ฯลฯ ตลอดจนสถานะความรู้ในด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการบรรลุเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การนำความรู้สู่การปฏิบัติ”