ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community Preparation Centre; ACPC)

ศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆของสังคมไทย สำหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยผ่านการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมไปถึงการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างความพร้อมของสังคมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อประชาคมอาเซียนในที่สุด

ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • ไม่พบข่าว