โครงสร้างหลักสูตร

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
Holistic Development for Quality of Life

3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต 
Philosophy and Life
3(3-0-6)
ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
อารยธรรมโลก 
World Civilizations
3(3-0-6)
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 
Managing Business for New Entrepreneur
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)

เลือก 1 รายวิชา หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต

มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
Man and Society , Economy and Politics
3(3-0-6)
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 
Positive Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
Civic Education
3(2-2-6 )
ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community
3(3-0-6)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 
Public Mind for Community
3 (3-2-6)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
Science and Technology for Quality of Life and Society
3(3-0-6)
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3(3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Office
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
English for Specific Purposes 1
3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2

English for Specific Purposes 2

3(2-2-6)
ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 1 
Background of Thai Literature 1
3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 2
Background of Thai Literature 2

3(3-0-6)
ภาษากับวัฒนธรรม 
Language and Culture
3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
การอ่านเชิงวิจารณ์
Critical Reading
3(3-0-6)
การเขียนบันทึก สรุปความ และรายงานการประชุม 
Note Taking, Summarizing and Minutes Writing
3(3-0-6)
การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
Thai for Business Communication
3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
General Knowledge of the Thai Language
3(3-0-6)
ความหมายของคำและประโยคในภาษาไทย 
Semantic Meaning of Thai Words and Sentences
3(3-0-6)
สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 
Seminar in Current Thai Usage
3(3-0-6)
วรรณกรรมกับสังคม 
Literature and Society
3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของไทย 
Masterpieces of Thai Literature
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการพูด 
Speaking Skill Development
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่าน 
Reading Skill Development
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียน 
Writing Skill Development
3(3-0-6)
การเขียนสร้างสรรค์ 
Creative Writing
3(3-0-6)
วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ 
Modern Thai Literature
3(3-0-6)
การฝึกงานวิชาชีพ 
Professional Experience
3 (200 ชั่วโมง)
วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
การพูดเพื่อธุรกิจ 
Business Speaking
3(3-0-6)
การเขียนเชิงปริทัศน์ 
Review Writing
3(3-0-6)
การเขียนบทความและสารคดี 
Article and Non-Fiction Writing
3(3-0-6)
การเขียนบันเทิงคดี 
Fiction Writing
3(3-0-6)
การเขียนร้อยกรอง 
Poetry Writing
3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการแสดง 
Script Writing
3(3-0-6)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 
Thai for Presentation
3(3-0-6)
ภาษาไทยในสื่อมวลชน 
Thai in the Mass Media
3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Language Components in the Thai Language
3(3-0-6)
สำนวนการเขียนภาษาไทย 
Written Styles in the Thai Language
3(3-0-6)
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 
Literature for Children
3(3-0-6)
วรรณกรรมนิราศ 
Literary Works in Nirat Genre
3(3-0-6)
วรรณกรรมพุทธศาสนา 
Buddhist Literature
3(3-0-6)
วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism
3(3-0-6)
วรรณกรรมการแสดง 
Dramatic Literature
3(3-0-6)
วรรณกรรมคำสอน 
Didactic Literature
3(3-0-6)
วรรณศิลป์ในเพลง
Literary Arts in Songs
3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing
3(3-0-6)
การบรรณาธิกร
Editing
3(3-0-6)
อารมณ์ขันในภาษาไทย 
Humor in the Thai Language
3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
Teaching Thai to Non-native Speakers
3(3-0-6)
ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Oral Reading
3(3-0-6)
วรรณกรรมสตรีศึกษา 
Women Studies Literature
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 
Personality and Speech Development
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาโทหรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

นักศึกษาเรียนวิชาโทหรือวิชาเลือกก็ได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. วิชาโท เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาอื่นที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
2. วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาเอกบังคับ และ/หรือ วิชาเอกเลือกของสาขาวิชาอื่น สาขาใดสาขาหนึ่ง 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

กลุ่มวิชาโทสำหรับสาขาวิชาอื่น 15 หน่วยกิต

นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะ เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเป็นวิชาโทได้ โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

1. เรียนวิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จาก 3 รายวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาทักษะการพูด 
Speaking Skill Development
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่าน 
Reading Skill Development
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียน 
Writing Skill Development
3(3-0-6)
2. เลือกเรียนอีก 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต จากวิชาเอกบังคับและ/หรือวิชาเอกเลือก