แผนการศึกษาหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

3

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

-

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

3

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

3

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 1

3

การพัฒนาทักษะการเขียน

3

 

เลือก 1 รายวิชาจากวิชาเลือกใน

3

 

เลือก 1 รายวิชาจากวิชาเลือกใน

3

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 
 

เลือก 2 รายวิชา
จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ 1

3

ภาษาอังกฤษ 2

3

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 2

3

ภาษากับวัฒนธรรม

3

การเขียนบันทึก สรุปความ และรายงานการประชุม

3

การอ่านเชิงวิจารณ์

3

การพัฒนาทักษะการพูด

3

วรรณกรรมเอกของไทย

3

การพัฒนาทักษะการอ่าน

3

การเขียนสร้างสรรค์

3

 

วิชาเลือกเสรี

3

วรรณกรรมไทยสมัยใหม่

3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1

3

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2

3

การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3

ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

3

 

วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา

6

วรรณกรรมกับสังคม

3

การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ

3

 

วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา

6

 

วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือกเสรี

3

 

วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือกเสรี

6

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ความหมายของคำและประโยคในภาษาไทย

3

สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน

3

 

วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา

9

 

วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา

6

 

วิชาโท และ/หรือ วิชาเลือกเสรี

6

 

วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี

3

ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การฝึกงานวิชาชีพ

3