งานวิจัย

ลำดับ ปีที่เสร็จ  ชื่องานวิจัย นักวิจัย LINK 

1

2539

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฎในพระราชนิพนธ์แปล

ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม และคณะ

2

2548

การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สองระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต

 

3

2549

การวิเคราะห์การใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

อาจารย์อรชา เผือกสุวรรณ

4

2550

การศึกษาการก่อตัวของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

อาจารย์สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์

5

2551

การใช้บุพบทโดยไม่จำเป็นในหนังสือพิมพ์ไทย

อาจารย์อรชา เผือกสุวรรณ

6

2551

ภาษาสร้างสรรค์:การใช้ภาพพจน์ในนวนิยายของโสภาค สุวรรณ

อาจารย์กรกช อัญชลีนุกูล

7

2552

การสร้างความตระหนักรู้ในการเปล่งเสียงระดับเสียงซ้อนในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย:กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา

8

2553

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน: กรณีศึกษาวงกลองยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ

9

2553

การศึกษารูปแบบ และลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย

อาจารย์พัชราภา  ตันติชูเวช

10

2553

การใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.จันทร์พา   ทัดภูธร

 

11

2553

การใช้หนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

อาจารย์พัชราภา  ตันติชูเวช

12

2553

ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน

อาจารย์สุทธิพงศ์  ปานเพ็ชร์

13

2553

สำนวนจีน: โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้

อาจารย์วนิดา   ตั้งเทียนชัย

14

2554

การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์แบบข้ามคืน

อาจารย์พัชราภา  ตันติชูเวช

15

2554

มโนทัศน์เรื่องกาลและการณ์ลักษณะในภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย

ผศ.ดร.สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา

16

2554

อัตลักษณ์ชุมชนกับการพึ่งตนเองของชุมชนในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์

 

17

2554

การศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนในประเทศไทยและปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้กลยุทธ์การเรียน

ผศ.ดร.รสสุคนธ์  เสวตเวชากุล

 

18

2555

การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

อาจารย์พจมาลย์  สกลเกียรติ

19

2555

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ

20

2555

การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาจารย์นภดล  สุตันติวณิชย์กุล

21

2555

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ธันยนันท์  ทองบุญตา

22

2555

ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา

ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ

23 2556 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
24 2557 ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
25 2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
26 2557 ความตระหนักในจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
27 2557 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
28 2557 เจตคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ

29 2558 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัด ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
30 2558 เจตคติต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
31 2558 การเชิดสิงโต: การแสดงในวัฒนธรรมจีนและกีฬาระดับนานาชาติ ผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 
32 2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 
33 2558 จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

34 2558 Perceptions and Attitudes of Thai teachers towards the Impacts of Globalization and ASEAN Integration  ดร. จันทร์พา ทัดภูธร
35 2558 เครื่องรางที่ได้รับอิทธิพลจากชาดก  อาจารย์จตุพร มีสกุล
36 2558 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติด้วยการสอนสัทสัมพันธ์ ดร.ไพทยา มีสัตย์
37 2558 ปัญหาและการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในปัจจุบัน Aj. Dejun Zhang
38 2558 "เข้มงวด" หรือ "ใจดี" คุณสมบัติที่อาจารย์พึ่งมี จากมุมมองของผู้เรียน คืออะไร  อาจารย์ศิรดา บุญเสริม 
39 2558 แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา  อาจารย์วิภาวี เวลาดี 
40 2558 การใช้คำนามในภาษาจีน  อาจารย์จริยา วาณิชวิริยะ
41 2558 กลยุทย์การจำและการสอนคำศัพท์ภาษาจีน  อาจารย์โชติกานต์ ใจบุญ
42 2558 วิธีการเล่าเรื่อง การเสนอแนวคิด และการใช้ภาษาในหนังสือ "บันทึกของตุ๊ด เล่มที่ 1" อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
43 2558 การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อกิจกรรมในห้องเรียนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความอยากทำ ความสนุก และความมีประโยชน์ อาจารย์ศิรดา บุญเสริม 
44 2558 Stress Placement in English Polisyllabic Loanwords among Thai Students in an English Major Program  ผศ. ดร. สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
45 2558 Digital Game-based Learning: A New Learning Environment for the 21st Cebtury Learners  ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
46 2558 The Use of Strategies in Foreign Language Learning of Undergratuate Students  ผศ. ดร. สมพร โกมารทัต
47 2558 Thailand's Language Policy: Can It Lead to An Equal Society?  ดร. จันทร์ ทัดภูธร
48 2558 การสร้างคุณภาพชีวิตคนด้วยการศึกษาของญี่ปุ่น ผศ. ดร. สมพร โกมารทัต
49 2558 Exploring Theories and Usage of Definite and Indefinite Articles  ผศ. ดร. สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
50 2558 Using the Audio-Articulation Method in Improving EFL Learners' Pronunciation of English /v/ Sound

ผศ. ดร. สร้อยศิธร อิศรา

กูร ณ อยุธยา

51 2558 การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ปรากฏใช้ในปัจจุบัน อาจารย์นิตยา มีสุวรรณ
52 2558 ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักเรียนไทยในระดับมัธยมปลายในโครงการภาษาอังกฤษ  ผศ. ดร. รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล
53 2558 คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง อาจารย์เกียรติชัย เดชพิทักษ์ศิริกุล
54 2558 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อลักษณะวิชาและการเรียนการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผศ. ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
55 2558 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาไทยกับภาษาจีน เพื่อประโยชนืในการสอนภาษาไทยระดับพื้นฐานในฐานะภาษาต่างประเทศ อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ
56 2558 รูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ. ดร. สมพร โกมารทัต
57 2559 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง: กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด ผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
58 2559 English language classroom anxiety: Components, effects, and solutions อ.ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์
59 2559 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

60 2559 Written corrective feedback in the ELF writing class: What should be considered? อ.ศิริลักษณ์ เวชสุมังคะโล
61 2559 Target-situation-based English course design: Direct transfer from classroom to accounting workplace Aj. Win Naing Soe
62 2560 Fostering intercultural communicative competence for effective communication skills in the ESP classroom. Aj. Win Naing Soe
63 2560 A Massively Multiplayer Online Role-Playing Game and Its Effects on Interaction in the Second Language: Play, Interact, and Learn ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
64 2560 Learners’ Perceptions of Blended Language Learning Programs in Thailand  ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
65 2560 Thai EFL Learners’ Experiences of Blended Language Learning ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
66 2560  The English Instructional Model USING Scenario-Based Learning to Enhance English Ability and Self-Efficacy of undergraduate students ดร. สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล
67 2560 More Heads Are Better than One: Peer Editing in a Translation Classroom of EFL Learners ดร . สกลกานต์ อินทร์ไทร
68 2560 Collaborative Project-based Learning: A Must in Translation Classrooms for EFL Learners ดร . สกลกานต์ อินทร์ไทร
69 2560 หลักการใช้คำว่า “เป็น” และ “คือ” สำหรับนักศึกษาชาวจีน อาจารย์เกียรติชัย เดชพิทักษ์ศิริกุล
70 2560 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  อาจารย์จิรพร เข็มเพ็ชร
71 2560 การสำรวจเพื่อพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์
72 2560 Motivations and Language Learning Strategies of Hotel Receptionists อาจารย์รัชดา เชิดสูงเนิน
73 2560 “做”、“干”、“办”、“弄”、“搞”  的异同  及泰国学习者习得偏误研究 Aj. Zhaowei Su
74 2560 Learners' Perception of Written Corrective Feedback in a Thai EFL Context อาจารย์ศิริลักษณ์ เวชสุมังคะโล
75 2560 Motivation and L2 Reading Behaviors of the University Students

อาจารย์เบญจมาภรณ์ วรากุลปกรณ์

อาจารย์ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล

อาจารย์ประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล
76 2560 Promoting Collocational Competence through Semantic Mapping

ดร. จันทร์พา ทัดภูธร

อาจารย์จุฑามาศ  สำฤทธิ์

77 2560 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 และ GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

อาจารย์สุรีรัตน์  ณิชาพัฒน์

อาจารย์วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์