ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business English

 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Business English)
 

ปรัชญา ความสำคัญ

การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถึงพร้อมด้วยทักษะในการ คิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน และในเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
  2. มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งในบริบททั่วไป และบริบทการทำงาน
  3. สามารถวิเคราะห์สารที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งในเรื่องทั่วไป และในทางวิชาการ
  4. สามารถเสนอความคิดเห็น และข้อโต้แย้งที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ และ สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่า่งกว้า้งขวาง
  5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ