ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts in English for Business Communication (International Program)

 

Program Objectives 

Competency in English is rightly acknowledged as a vital component of success in the international business and academic professions.  In this International program, students not only develop strong language skills, but also learn how to communicate and interact confidently and knowledgeably as active members and leaders in the world of commerce, business and academia. 

The English for Business Communication program (IBEC) combines language learning grounded in key principles and practices related to international business; it aims at fostering leadership, critical and creative thinking and independent working skills.  Upon completion of this highly practical program, students will be fully equipped to succeed in the professional world.

 

In this program, the students will:

  • Develop the confidence to fully communicate in the English language.
  • Acquire knowledge pertaining to professional principles and practices appropriate to the business world and culture.
  • Develop critical and creative thinking.
  • Learn how to study and work independently.