หลักสูตร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)