หลักสูตร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)