ติดต่อคณะ

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานคณบดี      อาคาร 5 ชั้น 8

 

คณบดี ดร. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
383
รองคณบดีฝ่ายบริหาร : อาจารย์สุรีรัตน์  ณิชาพัฒน์
342
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ : อาจารย์ศิริลักษณ์ เวชสุมังคโล
344
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์นิยะดา รสิกวรรณ           664
เลขานุการคณะ น.ส.ชุติมา มหานิยม
343
เจ้าหน้าที่ธุรการ : น.ส.กนกวรรณ์ ธารนัย           344
โทรสารคณะศิลปศาสตร์ 02-954-7907

หลักสูตรภาษาอังกฤษ      อาคาร 5 ชั้น 9

 

หัวหน้าหลักสูตร : อาจารย์ดร. ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข            273
เลขานุการหลักสูตร : อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์            274
อาจารย์ในหลักสูตรวิชา         274, 347
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางเบญจวรรณ ทมเปลี่ยน            274

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ      อาคาร 5 ชั้น 7

 

หัวหน้าหลักสูตร : อาจารย์ศิรดา  บุญเสริม
826
อาจารย์ในหลักสูตร           826
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวงศา           121

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ      อาคาร 5 ชั้น 7

 

หัวหน้าหลักสูตร : อาจารย์จริยา วาณิชวิริยะ
384
เลขานุการหลักสูตร : อาจารย์ยุพดี หวลอารมณ์
744
อาจารย์ในหลักสูตร
462
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางสาวจิตสุภา  บุญมาก
462

หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ      อาคาร 5 ชั้น 9

 

หัวหน้าหลักสูตร : อาจารย์เกียรติชัย  เดชพิทักษ์ศิริกุล
715
เลขานุการภาควิชา อาจารย์นิตยา มีสุวรรณ
106
อาจารย์ในหลักสูตรวิชา
105
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางนริศรา ศิริภูล
105

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      อาคาร 5 ชั้น 7

 

หัวหน้าหมวดวิชา : ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ
124
เลขานุการหมวดวิชา : อาจารย์อริญชย์  วรรณชาติ
497
อาจารย์ในหมวดวิชา
104, 367
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวงศา
121

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  อาคาร 5 ชั้น 9

 

หัวหน้าหมวดวิชา : อาจารย์Win Naing Soe
         274, 347       

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมการเรียนการสอน   อาคาร 5 ชั้น 8

 

หัวหน้าหมวดวิชา : อาจารย์ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์
      108       
เลขานุการหมวดวิชา : อาจารย์ลจิต  โพธิสาร
108
อาจารย์ในหมวดวิชา
107, 108
เจ้าหน้าที่ธุรการ : นางสาวิตรี  สุดสงวน
108

ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้          อาคาร 5 ชั้น M

 

หัวหน้าศูนย์ อ.นิยะดา รสิกวรรณ
664
เจ้าหน้าที่ศูนย์
623
ห้อง Call Lab 1
332
ห้อง Call Lab 2
370