โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
รายวิชา   หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
Holistic Development for Quality of Life

3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต 
Philosophy and Life
3
ไทยศึกษา
Thai Studies
3
อารยธรรมโลก 
World Civilizations
3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
Critical and Creative Thinking
3

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 
Managing Business for New Entrepreneur
3
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3

เลือก 1 รายวิชา หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต

มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
Man and Society , Economy and Politics
3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 
Positive Psychology for Quality of Life
3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
Civic Education
3
ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community
3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 
Public Mind for Community
3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
Science and Technology for Quality of Life and Society
3
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
3

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
-
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English Use 1
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English Use 1
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai
3
หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
รายวิชา   หน่วยกิต
กลุ่มแกน 15 หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Office
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies
การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
English Business Conversation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
กลุ่มเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 4
Japanese 4
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
Japanese Pronunciation
การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
Japanese Listening - Speaking
การเขียนภาษาญี่ปุ่น
Japanese Writing
3
การอ่านภาษาญี่ปุ่น
Japanese Reading
3
การแปลภาษาญี่ปุ่น
Japanese Translation
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
Intermediate Japanese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Business Japanese Conversation
การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Business Japanese Translation
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ
Japanese for Business
การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Business Japanese Writing
การนำเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ
Japanese Presentation for Business
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
Advanced Japanese
การอ่านหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
Japanese Newspaper Reading
สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Business Japanese Seminar
กลุ่มเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
Japanese for Tourist Guides
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism Services
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
Japanese for Hotel Services
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานสายการบิน
Japanese for Airline Personnel
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
Japanese for Career Preparation
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเงินการธนาคาร
Japanese for Finance and Banking
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
Thai – Japanese Cross – Cultural Communication
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
Relationship between Thailand and Japan
การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น
Manga Translation
ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Japanese Geography for Tourism
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม
Japanese for Interpretation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรืออาจเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาโทสำหรับสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่น
นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะที่เลือกเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 4
Japanese 4
วิชาเลือก เลือกเรียนอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Business Japanese Conversation
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
Japanese for Tourist Guides
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism Services
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
Japanese for Hotel Services
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานสายการบิน
Japanese for Airline Personnel
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
Japanese for Career Preparation
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
Thai – Japanese Cross – Cultural Communication
3