แผนการศึกษาหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 206 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3 BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบ การใหม่ 3
JB 301 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3
LH 001 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3 GM 201 องค์การและการจัดการ 3
TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 3
MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต ประจำวัน 3 LH 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
  เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3   เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3
  เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3      
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3 JB 201 ญี่ปุ่นศึกษา 3
JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 3 JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 3
JB 305 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 3 JB 307 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3
JB 306 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น 3 JB 308 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3
LH 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 JB 309 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3
MK 201 หลักการตลาด 3 LH 310 การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3
        วิชาโท 1 รายวิชา 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3 JB 313 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ 3
JB 311 สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 JB 314 ภารเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
JB 312 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 JB 316 ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 3
  วิชาโท 2 รายวิชา 3   วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3
  วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3   วิชาโท 1 รายวิชา 3
    3   วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
JB 315 การนำเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ 3   วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
JB 317 การอ่านหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น 3      
JB 401 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3      
  วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา วิชาโท 1 รายวิชา 3