ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ชื่อปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Business Chinese)

ปรัชญา ความสำคัญ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตร มุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดการใช้ภาษาจีนที่ต้องการ บัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษาควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้าง ความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการให้บริการด้านภาษาแก่สังคม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารความหมายโดยใช้ภาษาจีนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งั้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล
  • เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักวัฒนธรรมจีนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ร่วมสร้างสรรค์สังคม ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม