ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
 
โทร. 029547300 ต่อ 853  หรือ
โทร.  089 222 7712  (กานต์ : กานต์พิชชา  ยอดน้ำคำ)
โทร.  081 426 8168  (น้ำ : อรรจนา  บุณยรัตนพันธุ์)
โทร.  089 790 5161  (แนน : พุทธชาด  ปานบำรุง)
 
e-mail: antiaging_dpu@yahoo.com  หรือ  antiaging@dpu.ac.th
 
 
ที่อยู่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210