ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
เปิดทำการตลอดสัปดาห์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงมหาวิทยาลัยปิดเทอม)
เวลาทำการ :  8.30-16.30 น.
 
โทร. 029547300 ต่อ 853  
โทร.  097 282 7555  (กานต์ : กานต์พิชชา  ยอดน้ำคำ) 
โทร.  081 426 8168  (น้ำ : อรรจนา  บุณยรัตนพันธุ์)     
โทร.  089 790 5161  (แนน : พุทธชาด  ปานบำรุง)       
 
e-mail: antiaging@dpu.ac.th  
 
ที่อยู่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210